Сәлем, сайтқа кіруші! Здравствуй, посетитель сайта!

Логотип.jpgЛоготип.jpg

Информация по приёму учащихся на 2024-2025 учебный год: на 15 июня 2024 года нет мест в нулевых, вторых, шестом, восьмом и одиннадцатых классах. 

В остальных классах количество мест ограничено.

Записаться в очередь на тестирование в августе можно по телефону 77 44 55.

2дуIMG_3572

==============================================================

 ду2 ду1

Сайтқа кірушілер назарына! YouTube сайтында – www.youtube.com › «Альтер мектебі» арнасы құрылды, онда мектебіміздің өмірінен алынған бейнероликтер жүктелген. Біздің арнаға жазылыңыз және кураторларға қызықты бейнелерді жіберіңіз, оларды модерациядан кейін «Альтер мектебі» арнасында орналастыруға болады.

Вниманию посетителей сайта! На YouTube –  www.youtube.com › создан канал “Школа Альтер” на котором размещены видеоролики из жизни нашей школы. Подписывайтесь на наш канал и присылайте кураторам интересные видеоролики, которые после модерации могут быть размещены на канале “Школа “Альтер”.

Логотип.jpgЛоготип.jpg

==============================================================

кар1 кар2

аба гаг дво сей

Логотип.jpgЛоготип.jpg

“АЛЬТЕР” ЕРКІН ДАМУ МЕКТЕБІ” ЖММ

paszlcfylhttdfrjhy

 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ «АЛЬТЕР»

«Альтер» Еркін Даму мектебі» жеке мекемесі Қарағанды ​​қаласының білім беру қызметтері нарығында 27 жыл жұмыс істейді – бұл мектептің дамып, өсуі үшін жеткілікті уақыт. Түлектер Қазақстан мен Ресейдің үздік университеттерінде, Англия, Болгария, Испания, Италия, Қытай, Малайзия, Чехиядағы жоғары оқу орындарында білім алып, бизнесте өзін жақсы көрсете білді, аяқтарынан нық тұрып, үлкен жетістіктерге жетіп, күрделі және тез өзгеретін әлемде тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы туралы педагогикалық тұжырымды жүзеге асырды.

Частное учреждение «Школа свободного развития «Альтер» работает на рынке образовательных услуг города Караганды 27 лет – достаточный срок, чтобы открыто заявить о том, что школа состоялась. Выпускники, получив образование  в  лучших казахстанских, российских вузах, высших учебных заведениях Англии, Болгарии, Испании, Италии, Китая, Малайзии,  Чехии, хорошо зарекомендовали себя в бизнесе, твёрдо встали на ноги, сумев на деле осуществить педагогическую формулировку о личной самореализации в усложняющемся и стремительно меняющемся мире.

99

Мектептің педагогикалық ұжымы тұрақты, 2022-2023 оқу жылында 300-ден астам оқушы білім алды. Оқу үлгерімі 100%, өткен жылдың қорытындысы бойынша білім сапасы 54%.  Мектеп тарихында «Алтын Белгі» белгілері мен үздік аттестаттары, арнайы үлгідегі аттестаттары, ҰБТ тапсыру және Ресей, Беларусь, Америка, Чехия, Франция, Біріккен Араб Әмірліктері және Қытайдағы білім беру бағдарламаларына қатысу нәтижелері бойынша гранттар да бар.

В школе стабильный педагогический коллектив,  обучающий в 2022-2023 учебном году более 300 учащихся. Успеваемость составляет 100%, качество знаний  по итогам прошлого года 54%.  Есть в истории школы знаки «Алтын бiлге» и аттестаты с отличием, свидетельства особого образца,  есть гранты по итогам сдачи ЕНТ и участие в образовательных программах России, Белоруссии, Америки, Чехии, Франции, Арабских Эмиратов, Китая.

«ALTER» мектебінде 4 топтан тұратын балабақша да бар. Кіші топқа бала 2 жастан қабылданып, ол мектепалды даярлық тобында, бастауыш және орта буындарда, жоғары сыныптарда оқып, орта білім туралы мемлекеттік аттестатпен мектепті бітіріп шығады. Мектеп қалалық білім бөлімінің лицензиясы бойынша жұмыс істейді және оқытудың мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес келеді.

«АЛЬТЕР» – это ещё и детский сад из 4-х групп. Принимая ребёнка в 2 года  в младшую группу, мы проводим его через классы предшкольной подготовки, начальное и среднее звено и выпускаем из школы в 11 классе с аттестатом о среднем образовании государственного образца. Школа работает по лицензии Городского отдела образования и выполняет Государственный образовательный стандарт обучения.

Біздің мектебіміздің артықшылығы – сыныптағы балалар саны – 20 оқушыдан көп емес, әр оқушымен жеке жұмыс жасау, мұғалім мен оқушының сындарлы білім беру және тұлғалық ынтымақтастығына негізделген білім беру процесінің проблемалық аймақтарын түзету мүмкіндігі, зорлық-зомбылықтың кез келген түрлерінің болмауы.

Несомненными плюсами нашей школы является разумная наполняемость классов – максимум 20 человек, индивидуальный подход к учащимся, возможность корректировки проблемных зон учебно-воспитательного процесса, отсутствие любых форм насилия, базирующееся на конструктивном учебном и личностном сотрудничестве учителя и ученика.

Пікірлес адамдардан құралған кураторлық-педагогикалық ұжымдар білім беру мен тәрбиелеу саласындағы мемлекеттік саясаттың бағдарларына сәйкес оқушылардың бойында заманауи менталитет пен дүниетанымның негіздерін қалыптастырады. Тәрбие құралдарының кең ауқымы жалпыадамзаттық гуманистік мұраттардың басымдықтарымен еліміздің толерантты патриоттарын тәрбиелеуге мүмкіндік береді.

Кураторский, педагогический коллективы единомышленников формируют у воспитанников основы современного менталитета и мировоззрения в соответствии с ориентирами государственной политики в сфере образования и воспитания. Широкий спектр воспитательного инструментария позволяет растить толерантных патриотов страны с приоритетами общечеловеческих гуманистических идеалов.

Мектептегі барлық жұмыс ата-ананың әлеуметтік тапсырысын орындауға бағытталған. Мемлекеттік білім беру стандартын жүзеге асыруда және еркін, өзін-өзі жүзеге асыратын және өзін-өзі дамытатын жеке тұлғаны қалыптастыруда ата-аналардың мектеп стратегиясымен ұмтылыстарының сәйкес келуі оң қорытынды нәтиже береді, бұл бізге «Альтер» еркін даму мектебінің жетістіктері туралы айтуға мүмкіндік.

Вся работа школы направлена на выполнение социального родительского заказа. Совпадение устремлений родителей со школьной стратегией в деле реализации Государственного образовательного стандарта и формирования свободной самореализующейся и саморазвивающейся личности дают  положительный конечный результат, позволяющий говорить об успехах частной школы свободного развития «Альтер».

лицо школы 1 sz            лицо школы 2 sz

макет выбирай 2017      ki19

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығымен бекітілген «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне» (ЭҚЖЖ) сәйкес жүргізілген статистикалық рейтинг нәтижелері бойынша, «Альтер» Еркін Даму мектебі» жеке мекемесі Қарағанды ​​облысының орта кәсіпорындары арасында ЭҚЖЖ 85.31.0 (Негізгі және орта білім) бойынша «Білім берудегі көшбасшы 2014» атағына ие болды.

 По результатам статистического ранжирования, которое было проведено согласно «Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД), утверждённому приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 № 67 Частное учреждение «Школа свободного развития «Альтер» вошло в ТОП-100 по ОКЭД 85.31.0 (Основное и среднее образование) среди средних предприятий Карагандинской области с присвоением звания «Лидер сферы образования 2014».

Ұлттық бизнес рейтингінің көшбасшылары ресми статистиканың деректері негізінде анықталады. Тәуелсіз бағалаудың кешенді жүйесі ел экономикасының барлық салаларындағы барлық меншік нысанындағы кәсіпорындарды қамтиды.

Лидеры национального бизнес-рейтинга определяются на основании публичных данных официальной статистики. Комплексная система независимого оценивания охватывает предприятия всех форм собственности из всех отраслей экономики страны.

3    6  37

 

Мектеп білім беру саласындағы ерекше жетістіктері үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының білім беру ортасын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін «Білім берудегі көшбасшы-2014» ұлттық сертификатын және қабырға медалін алды.

2021 жылы барлық сабақтар жаңартылған білім беру әдістерімен оқытылады. Бұл сыныптарда жұмыс істейтін мұғалімдердің барлығы біліктілікті арттыру курстарынан өтіп, тиісті сертификаттар алды, жаңартылған әдістемелерді қолдана отырып сабақ беру үшін қажетті білім, білік және дағдыларға ие.

Школа получила национальный сертификат «Лидер сферы образования 2014» и настенную медаль за выдающиеся достижения в сфере образования, а также за весомый вклад в развитие образовательной среды Республики Казахстан.

В 2021 году все классы обучаются по методикам обновлённого образования. Все педагоги, работающие в указанных классах, прошли курсы повышения квалификации, получили соответствующие сертификаты, владеют необходимым для преподавания по обновлённым методикам объёмом знаний, умений и навыков.

«АЛЬТЕР» ЕРКІН ДАМУ МЕКТЕБІ» ЖЕКЕ МЕКЕМЕСІНЕ ОҚУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ШАРТТАРЫ

УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ В ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ «АЛЬТЕР» 

 Логотип.jpg   Логотип.jpg

 • Мектеп психологының тегін тестілеуінен және ата-аналарының қатысуымен мектеп әкімшілігімен әңгімелесуден өткен оқушыларды мектепке қабылдайды.
 • В школу принимаются учащиеся, прошедшие бесплатное тестирование у школьного психолога  и собеседование в администрации школы в присутствии родителей.
 • Қабылдау кезінде медициналық құжаттардың толық жиынтығы қажет – денсаулық картасы, вакцинация құжаты, баланың денсаулық жағдайы туралы толық ақпарат.
 • При поступлении обязателен полный набор медицинских документов – карта здоровья, прививочный паспорт, полная информация о состоянии здоровья ребёнка.
 • Келісім-шарт жасау үшін оқушының бұрын оқыған мектептен кеткені туралы анықтама (талон)  қажет.
 • Для заключения договора обязателен талон убытия из школы, в которой учащийся обучался ранее.
 • Шартта жедел байланысу үшін үй, жұмыс және ұялы телефондар көрсетілуі керек.
 • В договоре необходимо указывать домашний, рабочий, мобильный  телефоны для оперативной связи с кураторами.
 • Келісімшартқа қол қоймас бұрын ата-аналар оның мазмұнымен мұқият танысуы керек.  Ата-аналар мен мектеп әкімшілігі келісімге қол қойғаннан кейін ата-аналардың кез келген талаптары келісім мерзімі аяқталғанға дейін қабылданбайды.ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА ҚҰНСЫЗДАНҒАН ЖАҒДАЙДА МЕКТЕП КЕЛІСІМ-ШАРТ БОЙЫНША ТӨЛЕМДІ ҚАЙТА ҚАРАУҒА ҚҰҚЫҒЫ БАР.
 • До подписания договора родителям следует внимательно изучить его содержание.  После подписания договора родителями и администрацией школы любые претензии со стороны родителей не принимаются до конца срока действия заключённого договора.
 • В СЛУЧАЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО ПЕРЕСМОТРЕТЬ СУММУ ДОГОВОРНОЙ ОПЛАТЫ.
 • Мектеп мектеп шығындарының өсуіне байланысты, мұғалімдер мен мектеп қызметкерлерінің жалақысының көтерілуіне байланысты 1 (бір ) ай бұрын төлемнің өсуі туралы ескертуге құқығы бар. (Келісім, 3.1.2. тармақ)
 • Школа имеет право в связи с увеличением расходов по эксплуатации и обслуживанию школы, на содержание педагогов и сотрудников школы изменять размер оплаты за оказанные учебно-воспитательные услуги, предварительно известив о повышении за 1 (один) месяц до повышения. (Договор, пункт 3.1.2.)
 • Оқушылар жыл бойы бос орындар болмаған жағдайда кезекке тіркеледі (тіркеу баланың мектепке қабылдануына кепілдік бермейді). 2024-2025 оқу жылына оқушылардың құжаттарын тестілеу және қабылдау 2024 жылдың 1 маусымынан бастап жүргізіледі. Сыныпқа 20 оқушыдан артық қабылданбайды. Келіп түскен өтініштер кезек тәртібімен жеке қаралады. ТІРКЕЛУ ТЕСТ НӘТИЖЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ
 • Запись учащихся в лист ожидания при отсутствии свободных мест ведётся круглый год ( запись не является гарантией обязательного приёма ребёнка в школу). Тестирование и приём документов учащихся на 2024-2025 учебный год будет осуществляется с 1 июня 2024 года.   В классы набирается не более 20 учащихся. Поступающие заявления рассматриваются  индивидуально в порядке существующей очереди. ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ
 • Қазіргі уақытта жағдай бойынша, «Альтер мектепке дейінгі білім беру мекемесіне» және бірінші сыныптарға айтарлықтай көп өтініштер түсті.

В настоящее время  в “Альтер-предшколу” и в первые классы набрано значительно большее количество заявлений, чем имеется ученических мест по проектной мощности/вместимости фактически.

Нөлдік және бірінші сыныптар үшін алдын ала жазылу қажет, бірақ орын саны шектеулі, себебі «Альтер – мектеп алды» дамыту орталығының түлектері бірінші сыныпқа, ал балабақша тобының түлектері нөлдік сыныпқа барады.

 • В нулевые и первые классы производится предварительная запись, но количество мест ограничено в связи с тем, что в первые классы идут выпускники развивающего центра “Альтер-предшкола”, в нулёвку идут выпускники группы детского сада.
 • Сұрақтар бойынша 77-44-55 телефонына хабарласыңыз.Мектептің электрондық поштасы alter-school@yandex.kzБалалар балабақшаға мектеп – балабақша әкімшілігінің шешімімен қабылданған бұйрыққа сәйкес қабылданады.
 • По вопросам приёма звонить по телефону 77-44-55
 •  Электронная  почта школы alter-school@yandex .kz

В детский сад принимаются дети в соответствии с очерёдностью по решению администрации школы – детского сада.

Логотип.jpgЛоготип.jpg

 

лицензия электронная_page-0001 лицензия электронная_page-0002Логотип.jpgЛоготип.jpg

«АЛЬТЕР» ЕРКІН ДАМУ МЕКТЕБІ» ЖМ Мемлекеттік білім беру стандарты бойынша жұмыс істейді. Мектеп қосымша білім беру қызметтерін көрсетеді.

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОСПАРЫ

ЧУ “Школа свободного развития “АЛЬТЕР” работает по Государственному образовательному стандарту. В школе оказываются дополнительные образовательные услуги.

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Альтер» мектебінде қосымша білім беру қызметтері мектептің мақсатына, оқу-тәрбие үдерісіне жету үшін дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Интеллектуалдық және танымдық әрекетке эмоционалды оң көзқарасты қалыптастыру, салауатты өмір салтына деген қажеттілікті ынталандыру, жеке шығармашылық қабілеттерін ашу, тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау көзделген. Оқушылар күні бойы мектепте болғандықтан, ата-аналар мен тәрбиешілер сабақтан кейінгі сағаттар осы мақсаттарды қолдайтын әрекеттермен толтырылуын қамтамасыз еткісі келеді. Осылайша, қосымша білім беру қызметін ұйымдастыру арқылы мектеп ата-аналар қауымының белгілі бір әлеуметтік тапсырысын орындайды.

Услуги дополнительного образования в школе «Альтер» традиционно организуются для реализации целей, которые стоят перед школой, учебным и воспитательным процессом. Для формирования эмоционально-положительного отношения к интеллектуально-познавательной деятельности, стимулирования потребности в здоровом образе жизни, раскрытия индивидуальных творческих способностей, создания условий для самореализации личности. Ввиду того, что учащиеся находятся в школе весь день, их родители и воспитатели заинтересованы в том, чтобы внеурочное время было заполнено занятиями, способствующими осуществлению этих целей. Таким образом, организуя услуги дополнительного образования, школа выполняет определённый социальный заказ родительской общественности.

Мақсаты: Ата-аналардың әлеуметтік тапсырысын орындау үшін оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуға қолайлы жағдай жасау.

Міндеттері: Оқушыларды өнердің әр түрімен таныстыру; оқушылардың белсенді әрекетке деген қажеттілігін, салауатты өмір салтын ұстану қажеттілігін қалыптастыру.

Мектепте қызмет етеді:

Цель: Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала учащихся с целью выполнения социального заказа родителей.

Задачи: Приобщить учащихся к занятиям различного вида искусств; формировать у учащихся потребность к активной деятельности,   потребность в здоровом образе жизни.

В школе работают:

cnh4    3,fkfecf

«Балауса» би студиясы – хореограф Наталья Павловна Дикан

Студия танца “Балауса” –     хореограф Наталья Павловна Дикань

=============================================================

АП

Ағылшын тілі бағдарламасы – Ефременко Екатерина Александровна

Английская программа – Екатерина Александровна Ефременко

==============================================================

мШ1музШкола

Музыкальная школа (класс фортепиано) – Галина Ивановна Бибичева

============================================================

ae

 

Таэквон-до – жаттықтырушысы Максим Дмитриевич Фу

Таэквон-до – тренер Максим Дмитриевич Фу

=============================================================

 

л2

Логопед –   Надежда Владимировна Масакова

==============================================================

2,fcctqy

бассейн1 бассейн2

Мектепте хауыз (бассейн) бар

В школе работает бассейн

==============================================================

роботех2 роботех3робототехника2робототехника1

 

РОБОТОТЕХНИКА – Сибилева Екатерина Юрьевна – ЖК «BYTE» робототехника мектебі

РОБОТОТЕХНИКА – Сибилева Екатерина Юрьевна – ИП Школа робототехники “BYTE”

==============================================================

домбрадомбристы1

Музыка мектебі (домбыра сыныбы) – Ұзалин Ернат Заентуллаұлы

Музыкальная школа (класс домбры) – Узалин Ернат Заентуллаевич

«Алтер» мектебінің «Бадләурен» домбырашылар ансамблі V Халықаралық «Тоника» балалар, жасөспірімдер және ересектер шығармашылық фестиваль-байқауында 2 орынға ие болды.

Ансамбль домбристов школы “Альтер”  “Бадлдаурен” занял II место в V Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества “Тоника”

============================================================

каратэкар

КАРАТЭ – Рузняева Кристина Викторовна, Клокушинкай-кан каратэ Республикалық ұлттық федерациясының Қарағанды қаласындағы ​​филиалы

КАРАТЭ – Рузняева Кристина Викторовна, Карагандинский филиал Республиканской Национальной Федерации Клокушинкай кан каратэ

=============================================================

теннис

Үлкен теннис – жаттықтырушысы: Кышлалы Ольга.

Большой теннис – тренер: Кышлалы Ольга.

Логотип.jpg   Логотип.jpg

Рубрика: Новости | Комментарии выключены