Балабақша – Детский сад

методист

Балабақша әдіскері Садуакасова Саягуль Нурмухановна

Методист Садуакасова Саягуль Нурмухановна

=============================================================

Біздің балабақшаға қош келдіңіздер!

Добро пожаловать в наш детский сад!

«Альтер» еркін даму мектебі» жеке мекемесінің балабақшасында 4 топ және 2 мектепалды даярлық сыныбы бар.

Балабақшаның оқу-тәрбие жұмысы 2 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас және жеке қабілеттерін негізгі бағытта – физикалық, әлеуметтік – тұлғалық, танымдық – сөйлеу және көркемдік – эстетикалық ескере отырып, жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді, бұл тәрбиеленушілердің мектепте оқуға дайын болуын қамтамасыз етеді.

В детском саду Частного Учреждения «Школа свободного развития «Альтер» функционирует 4 группы и 2 класса предшкольной подготовки.
Учебно – воспитательная работа детского сада обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных способностей по основным направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому, что обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе.

     дс2

Балабақша өз қызметі арқылы – тәрбиелеу, оқыту, дамыту, қажетті түзетуді жүзеге асыру, профилактикалық және сауықтыру іс-шараларын жүргізу – толыққанды даму үшін келесі міндеттерді шешеді:

 • Тәрбиеленушілердің өмірі мен денсаулығын қорғау.
 • Денсаулықты жақсарту және балалар ауруын азайту.
 • Зияткерлік, тұлғалық және физикалық дамуды қамтамасыз ету.
 • Бала тұлғасын білім беру жүйесінің орталығына қою:

– оның дамуы мен табиғи әлеуетін іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау;

– ынтымақтастық және баланы қызмет субъектісі ретінде қабылдау арқылы жағымды қарым-қатынас орнату;

– балаға және оның күшіне деген сенім.

Детский сад своей деятельностью – воспитанием, обучением, развитием, осуществлением необходимой коррекции, проведением профилактических и оздоровительных мероприятий – для полноценного развития решает следующие задачи:
• Охрана жизни и здоровья воспитанников.
• Укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости.
• Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития.
• Постановка в центр воспитательно – образовательной системы личности ребёнка:
– создание комфортных условий для его развития и реализации природных потенциалов;
– установление позитивных взаимоотношений через сотрудничество и восприятие ребёнка, как субъекта деятельности;
– вера в ребёнка и в его силы.

д1 д3 д2

Балабақшаның оқу-тәрбие процесінің мазмұны даму психологиясы мен мектепке дейінгі педагогиканың негізгі принциптеріне сәйкес келеді. Оқу процесі келесі принциптерге негізделген:

 • Дамыта оқыту, оның мақсаты баланы жан-жақты дамыту және тәрбие мен оқыту мақсаттары мен міндеттерінің бірлігін қамтамасыз ету.
 • Оқу үдерісінің ғылыми қамтамасыз ету мен практикалық сабақтастығының үйлесімі.
 • Балалардың жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктеріне сәйкес білім беру бағыттарын біріктіруді ескеру.
 • Оқу үрдісін кешенді тақырыптық жоспарлау.
 • Ересектер мен балалардың бірлескен іс-әрекетінде және мектеп жасына дейінгі балалардың өз бетінше әрекетінде бағдарламалық оқу тапсырмаларын тек ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті шеңберінде ғана емес, балабақша жұмысына сәйкес жоспарлы сәттерде шешу.

Содержание учебно – воспитательного процесса детского сада соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. Учебно-воспитательный процесс выстроен по принципам:
• Развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечение единства воспитательных и обучающих целей и задач.
• Сочетания научной обеспеченности и практической преемственности учебно-воспитательного процесса.
• Учета интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей.
• Комплексно – тематического планирования воспитательно – образовательного процесса.
• Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной учебной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии с работой детского сада.

sz805                           sz424

«Альтер» ЕДМ» жеке мекемесінің балабақшасы жоғары білімді педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілген. Ұжымды оқыту, дамыту, тәрбиелеу және қадағалау мәселелерін шешуге бағытталған тәрбие мақсаттарының бірлігін түсіну біріктіреді.

Детский сад ЧУ «ШСР «Альтер»  укомплектован педагогическими кадрами с высшим образованием. Коллектив объединен пониманием единства воспитательных целей, направленных на решение задач обучения, развития, воспитания и присмотра.

sz628                      sz729

 

=======================================================

Тәрбиешілер: С.А Злобина, Ю.А.Чудновец, Л,Л,Марушка, М.З.Есембаева

Воспитатели: С.А.Злобина, Ю.А.Чудновец, Л.Л.Марушка, Есембаева М.З.

DSC_0007.jpgszatoDSC_0004.jpgszatovfheirfЕсембаева М.З.

 

Салауатты моральдық-психологиялық климат өзін-өзі тәрбиелеуге және кәсіби дағдыларды жетілдіруге негізделген педагогикалық қызметте тұрақты жоғары нәтижелерге ынталандырады.

Здоровый морально-психологический климат стимулирует стабильно высокие результаты педагогической деятельности на базе самообразования и повышения профессионального мастерства.

дс5 дс6

 

Тиімді білім беру процестерін қамтамасыз ету үшін (денсаулық сақтау, когнитивтік, коммуникативті-лингвистикалық, шығармашылық және әлеуметтік құзыреттіліктерді дамыту) тәрбиешілер балалармен жұмыс істеу кезінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған бағдарламаларды пайдаланады:

 • Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы

Баламалы бағдарламалар балабақшада да қолданылады, ұлттық компонентті ескере отырып түрлендірілген және біздің мектепке дейінгі ұйымға бейімделген.

Для обеспечения эффективного воспитательного и образовательного процессов (развития здоровьесберегающей, познавательной, коммуникативно – языковой, творческой и социальной компетентностей) педагоги применяют в работе с детьми программы, рекомендованные Министерством образования и науки РК:

«Зерек бала» – программа воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) – Астана – 2009
• «Біз мектепке барамыз» программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) – Астана 2009
• Программа «Балбобек» – Алматы -2005
• «Алғашқы қадам» – программа воспитания и обучения детей раннего возраста (от года до 3 лет» – Астана -2010
Используются в детском саду и альтернативные программы, модифицированные с учетом национального компонента и адаптированные к нашей дошкольной организации.

lc1

Балабақшада қолданылатын заманауи оқыту технологиялары:

 1. Денсаулықты сақтайтын технологиялар
 2. Ойын технологиялары
 3. Жеке тұлғаға бағытталған технологиялар
 4. TRIZ технологиясы
 5. Зерттеу технологиясы

Современные образовательные технологии применяемые в детском саду:

1. Здоровьесберегающие технологии

2. Игровые технологии

3. Личностно – ориентированные технологии

4. Технология ТРИЗ

5. Технология исследовательской деятельности

6. Информационно-коммуникационные технологии;

7. Технология портфолио дошкольника и воспитателя

lc5lc4lc9

 

Педагогикалық ұжым мыналарды пайдаланады:

Көп деңгейлі тәсіл:

Әрбір балаға қолжетімді оқу материалының күрделілік деңгейі. Оның пікірінше, бала жеңе алатын материалдың ең аз мөлшері.

Дифференциалды тәсіл:

Тәрбиеші әр баланың  жеке ерекшеліктерін – темперамент түрін, қабілеттерін, хоббилерін, ұмтылыстары мен тілектерін ескере отырып, әр балаға жеке көзқараспен қарайды.

Педагогический коллектив использует:
Разноуровневый подход:
Уровень сложности учебного материала, который доступен для каждого конкретного ребенка. Тот минимум материала с которым, по его мнению, ребенок способен справиться.
Дифференцированный подход:
Каждый ребенок получает по отношению к себе индивидуальный подход, при котором воспитатель учитывает все личностные особенности ребенка – тип темперамента, способности, увлечения, стремления и желания.

дс7 дс8

 

Балабақшаның мектепалды топтарындағы жұмыс уақыты – 10,5 сағат,

мектепалды даярлық сыныптарында – 10 сағат, жұмыс аптасы – 5 күн.

Режим работы в дошкольных группах детского сада – 10,5 часов,
в классах предшкольной подготовки – 10 часов, рабочая неделя – 5 дней.

Балабақшаға қабылдау шарттары.

Условия приёма в детский сад.

 1. Қабылдау балабақша әдіскерінде есепте тұрған ата-аналардан келіп түскен өтініштердің кезектілік тәртібімен жүзеге асырылады.
 1. Балалар келісім шарт бойынша қабылданады. Келісімшарт бір оқу жылына (1 қыркүйектен 31 мамырға дейін) жасалады.
 1. Шарт міндетті медициналық құжаттардың қажетті тізбесі болған жағдайда жасалады.

4. 2024 жылдың 6 маусымындағы жағдай бойынша балабақшада орын жоқ.

***

1.Приём ведётся в порядке очерёдности поступивших заявлений родителей, зарегистрированных у методиста детского сада.

2.Дети принимаются на договорных условиях. Договор заключается на один учебный год (с 1 сентября по 31 мая).

3.Договор заключается при наличии необходимого перечня обязательных медицинских документов.

4. На 6 ИЮНЯ 2024 года в детском саду мест нет.

Логотип.jpgЛоготип.jpg

БАЛАБАҚШАДАҒЫ ОҚИҒАЛАР ХРОНИКАСЫ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ В ДЕТСКОМ САДУ

===========================================================

Күзгі қолөнер көрмесі            Осенняя выставка поделок

ов1 ов2 ов3 ов4ов5 ов6 ов7 ов8ов9 ов12 ов13 ов10ов11

==============================================================

Жаңа жылдық қолөнер көрмесі 2021           Выставка новогодних поделок 2021

в1 в2в3 в4в5 в6 в7 в8

Балабақшадағы және мектепалды даярлық сыныптарындағы күзгі мерекелер

Осенние праздники в детском саду и классах предшкольной подготовки

 3 4 5 61213 14            корова 16                                              1718 19 20 21 22 23 24новое

«Күз» қолөнер көрмесі                                            Выставка поделок “Осень”

дсо1 дсо2дсо3 дсо4 дсо5 дсо6дсо7 дсо8 дсо9 дсо10 дсо11 дсо12

 

Қыспен қоштасу                                            Проводы зимы 

м1 м2 м3 м4м5 м6 м7 м8

==============================================================

Кіші топта «Су» тақырыбындағы ашық сабақ

Открытое занятие в младшей группе по теме “Вода”

вода 2 вода 4

==============================================================

Ересек топтағы жаратылыстану пәнінен ашық сабақ

Открытое занятие по естествознанию в старшей группе

мар1 мар2 мар3 мар4

==============================================================

Күзгі қуаныштар                Осенние радости

о2о3 о5 о6

Жеңіс күні гүл шоқтарын қою                  Возложение цветов в День Победы

возл1 возл2 возл4 возл6

===========================================================

«Альтер» балабақшасының 2019 жылғы жұлдызды шығарылымы

Звёздный выпуск 2019 детского сада “Альтер”

dsg1 dsg3 dsg4 dsg5 dsg6 dsg7 dsg8

=============================================================

СТАНДАРТТЫ ЕМЕС СУРЕТ ӘДІСТЕРІ БОЙЫНША АШЫҚ САБАҚ

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ПО НЕСТАНДАРТНЫМ МЕТОДИКАМ РИСОВАНИЯ

cjkm2 cjkm4 cjkm6cjkm6

=============================================================

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні

День Независимости Республики Казахстан

дндс2 дндс3 дндс4 дсдн1 дсдн2дндс6

==============================================================

Балалардың жобалық іс-әрекеті        Проектная деятельность детей

oo1 oo2

ogo1 ogo2 ogo3 ogo4

===========================================================

«Айболит тағылымы» экологиялық ертегісі.

 “Экологическая сказка “Уроки Айболита”.

   sp2sp3

==============================================================

8-наурыз мерекесі             ПРАЗДНИК 8 МАРТА 

48v38v48v2

===========================================================

КҮЗГІ ҚОЛӨНЕР КӨРМЕСІ      ВЫСТАВКА ОСЕННИХ ПОДЕЛОК

осень осень1осень4осень5 осень6 осень7осень8 осень9 осень10осень12 осень13 осень14 осень3госень11г

===========================================================

Күзгі ертеңгіліктер               ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ 

[p1 [p2 [p3 [p4 [p5 [p6 [p7 [p8 [p9 [p10 [p11 [p12

============================================================

===========================================================

НАУРЫЗ – 2019                  НАУРЫЗ – 2019

n1 n2 n3 n7 n9 n10

=============================================================

Қысты шығарып салу                 ПРОВОДЫ ЗИМЫ

gp1 gp2 gp3 gp4 gp5 gp6 gp7 gp8