Новогодний серпантин

ng1 ng2 ng3 ng4 ng5 ng6 ng7 ng8 ng9 ng10 ng11 ng12 ng13 ng15    ng14 ng16 ng17 ng18 ng19 ng20ng21 ng22 ng23 ng24 ng25 ng27  ng31 ng30ng29 ng28